Bu websitesinde çerez ayarları "tüm çerezlere izin verecek" şekilde ayarlanmıştır. Böylece websitesi ziyaretinizde size en iyi deneyimi sağlar. Tarayıcı ayarlarınızdan çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Daha fazlası için

Gizlilik İlkesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metni

Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Şirket ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.

Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi  ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, klinikler, ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya platformları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz:

 • Tıbbi tedavi hizmetlerimizin planlanması, sürdürülmesi, faturalandırılması ile sağlık meslek mensubu çalışanlarımızın bu tedaviler sırasında, bir hastalığın gidişatını öngörebilmesi, ilaçların dozajını düzenleyebilmesi, fiziksel iyileşme ile birlikte tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi ve bunun gibi tedavi sürecine dahil tüm faaliyetlerin planlanabilmesi ve yürütülmesi adına idari amaçlar ile birlikte, yapılan faaliyetler hakkında mevzuat doğrultusunda talep edilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması, ürün ve hizmetlerimizin güvenliği ile ilgili hususlarda gerekli takibin yapılabilmesi, 
 • Ürünlerimizin tıbbi-bilimsel özellikleri hakkında şirketimiz tarafından düzenlenen veya şirketimizin adı, talebi, katkısı, desteği ile sağlık meslek mensuplarına gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerinin; bu çerçevede ürün tanıtım temsilcilerinin aktivitelerinin, doğrudan postalama veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak duyuruların, bilimsel toplantıların ve ürün tanıtım toplantılarının ve benzeri etkinlikler ile yapılacak faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve yapılan faaliyetler hakkında mevzuat doğrultusunda talep edilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması, ürünlerimizin güvenliği ile ilgili hususlarda gerekli takibin yapılabilmesi, 
 • Ürünlerimizin üretimi ve yetkili teknis servisler aracılığıyla bakım,onarım, kalibrasyon gibi idari hizmetlerinin yürütülmesi, takip edilmesi, arızaların giderilmesi ve garanti taahhütlerinin yerine getirilmesi gibi işlemlerde ilgili teknis servis çalışanlarına gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerinin; bu çerçevede  doğrudan postalama veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak bilgilendirmelerin, bakım onarım faaliyetleri ve benzeri işlemler ile yapılacak faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve yapılan faaliyetler hakkında mevzuat doğrultusunda talep edilen bilgilerin hissedarlarımız ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması, ürünlerimizin güvenliği ile ilgili hususlarda gerekli takibin yapılabilmesi,
 • Ürünlerimizin güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ürünlerimizin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenir.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, bilgi teknolojileri, iş güvenliği, hukuk, denetim, mali ve benzeri konularda), yetkili resmi kurum ve kuruluşlara işbu metinde yer alan amaçlarla sınırlı olarak Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılabilir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

· Doğru ve gerektiğinde güncel

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için

· İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, klinikler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, şahsen, noter aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemleri kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun,

bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Alternatif olarak,

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.evhemodiyalizi.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Hasoğlu Plaza No:39 K:7 Kavacık Beykoz Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu freseniusmedikal@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Ek: Form

Mahremiyetiniz, Fresenius Medical Care için önemlidir. Kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında mahremiyetinizin korunması, iş süreçlerimizde dikkate aldığımız önemli bir husustur. Web sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada alınan kişisel verileriniz tarafımızca web sitelerimizin mevcut olduğu ülkelerde geçerli yasal hükümlere göre işlenmektedir. Fresenius Medical Care web siteleri, yine de gizlilik beyanıyla kapsanmayan başka web sitelerine bağlantılar içerebilir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve İşlenmesi

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, web sunucumuz, internet hizmet sağlayıcınızın adı, bize erişmenizi sağlayan web sitelerinin adı, gerçekte ziyaret ettiğiniz web sitelerinin adı ve ziyaret tarihi ve süresini otomatik olarak kaydeder. Ek kişisel bilgileriniz sadece siz istediğiniz takdirde örneğin bir kayıt, anket, yarışma veya sözleşmenin yürütülmesi durumunda saklanır.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve İfşası ile Amaç Özellikleri

Fresenius Medical Care, kişisel bilgilerinizi her özel durumda sadece gerektiği ölçüde olmak üzere yalnızca Web Sitelerinin teknik idaresi, müşteri hizmetleri ve idaresi, ürün anketleri ve pazarlama amaçlı olarak kullanır.

Bizimle iletişime geçtiğinizde, talebinizi yanıtlamak için adınız, şirketiniz, sektör, posta adresi, e-posta adresi, talep türü ve olası diğer bilgileri saklayabiliriz. Bu tür iletişim bilgileri gizli değildir. Bilgilerin daha sonraki bir irtibat için bir temel olarak kullanılmaması gerektiğini bize bildirdiğiniz takdirde isteğinize saygı duyarız. Kişisel bilginin veri tabanımızdan silinmesini talep etmek için lütfen fresenius.klinikleri@fmc-ag.com adresinden iletişime geçiniz.

Kişisel bilgilerinizi, sadece yasaların gerektirdiği hallerde devlet yetkililerine açıklarız. Çalışanlarımız, acentelerimiz ve bayilerimiz, tarafımızdan bildirilen gizliliğe riayet etmekle yükümlüdürler.

Çerezler

Fresenius Medical Care, kullanıcı tercihlerini izlemek ve buna bağlı olarak en uygun web sitesi tasarımını gerçekleştirmek amacıyla çerezler kullanabilir. Çerezler bilgisayarınızın sabit diskinde geçici olarak ( 2 yıl süreyle) tutulan küçük dosyalardır. Bunlar bir web sitesinde kolay navigasyon ve yüksek derecede kullanıcı dostluğuna olanak verir. Çerezler, aynı zamanda özellikle internet sitemizin sunduğu popüler alanları belirlemeye yardımcı olur. Bu internet sayfalarımızın içeriklerini özel gereksinimlerinize uygun hale getirmemizi ve dolayısıyla size sunduğumuz internet hizmetimizi geliştirmemizi de sağlar. Çerezler hâlihazırda bilgisayarınızdan sitemize bir bağlantının kurulup kurulmadığını tespit etmek için kullanılabilir. Bu çerezler, bilgisayarınızın tespit edilmesine olanak tanır ancak bireysel kullanıcıya bir referans link kurulmasına izin vermez.

Elbette ki web sitemizi çerezler olmadan da görüntüleyebilirsiniz. Çoğu internet tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul eder. Tarayıcınızın ayarlarında “çerezleri kabul etmeme” seçeneğini seçerek çerezlerin sabit diskinizde kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Belirli durumlarda nasıl çalıştığını öğrenmek için lütfen tarayıcınızın üretici talimatlarına bakınız. Ayrıca, “fmc-ag.com” çerezlerini her zaman bilgisayarınızın sistem klasöründen silebilirsiniz. Bununla birlikte çerezleri kabul etmemeyi seçtiğiniz takdirde, bu internet sitelerimizde kullanabileceğiniz işlevleri kısıtlayabilir.

Güvenlik

Fresenius Medical Care, yanlışlıkla ya da kasıtlı suistimal, kayıp, imha veya yetkisiz kişiler tarafından erişime karşı, kontrolümüzde bulunan veriyi korumak amacıyla teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri kullanır. Güvenlik prosedürlerimiz, yeni teknolojiler kullanılabilir hale geldikçe, sürekli geliştirilmektedir.

Bilgi Özgürlüğü

Yazılı talep üzerine, Fresenius Medical Care yerel yasaların tanımladığı gibi, hangi kişisel verinin tarafımızca saklandığını mektupla size bildirir. Söz konusu veri doğru değilse, talebiniz üzerine bu bilgiyi düzeltiriz.